Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van homeup B.V. (“homeup”), een onderneming met adres Arlandaweg 92, 1043 EX Amsterdam. homeup is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83335250.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van homeup, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen homeup en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website homeup.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van homeup aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle personen die handelen vanuit beroep of bedrijf die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4. homeup zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op homeup.nl.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

2. homeup

homeup biedt een online platform waar woningverkopers en woningzoekenden met elkaar in contact staan. Via het platform van homeup kunnen verkopers hun woning aan woningzoekers, die enkel en alleen uit starters op de woningmarkt bestaan, verkopen. Het ultieme doel is om zo veel mogelijk starters op de woningmarkt te helpen bij het vinden van hun eerste droomhuis. Tevens begeleidt homeup de starters bij het aankoopproces. Hiermee dragen we bij aan de oplossing van het maatschappelijke probleem, namelijk dat het voor starters vrijwel onmogelijk is om aan een eerste koopwoning te komen.

3. Gebruik website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  a. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  b. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  c. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  d. Ongevraagde reclame (spam);
  e. Foute of misleidende informatie; en/of
  f. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar info@homeup.nl.
 6. homeup behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

4. Account

 1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. homeup mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.
 4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij homeup. homeup zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
 6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan homeup verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 7. homeup is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 8. homeup heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft homeup het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 9. Indien homeup van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan homeup de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. homeup kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:
  a. het account van Gebruiker te verwijderen; of
  b. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

5. Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen gehanteerd door homeup zijn inclusief BTW.
 2. Betaling van facturen van homeup dient binnen 14 dagen dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 4. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door homeup niet geïncasseerd kunnen worden, is homeup gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen.
 5. homeup is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
  a. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
  b. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  c. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk is.

6. Aansprakelijkheid

 1. homeup is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. homeup is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van homeup en tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van €5000, indien het factuurbedrag hoger dan € 5000.
 3. homeup is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  a. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  b. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 4. homeup is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 5. homeup neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van homeup kan worden verwacht. homeup is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door homeup betrachte zorg. homeup is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

7. Klachten

 1. Bij homeup ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

8. Inschakeling derden

 1. homeup is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. homeup is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van homeup impliceert dat de Gebruiker homeup machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. homeup neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. homeup is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van homeup.

9. Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven homeup en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. homeup zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

10. Wijzigingen

homeup behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

11. Overige bepalingen

 1. homeup mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor homeup, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen homeup en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.